ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:

VendingOutlet – International Kft.

székhely: 9700 Szombathely, Lovas u. 29.

cg.: 18-09-109132

adószám: 14951349-2-18

E-mail:               operation@vendingoutlet.org

Telefon:            +36 70 569 4110

Képviseli:          Németh Anita Operatív vezető

 

A kapcsolati űrlap kitöltésével, a céggel történő kapcsolatfelvétellel a feliratkozó kifejezetten elfogadja, hogy a VendingOutlet – International Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül felhasználja és tárolja.

 

Az adatkezelés célja: érdeklődők tájékoztatása, árajánlat nyújtása

 

Az adatkezelés jogalapja: Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

Árajánlat kérés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Az általunk kezelt személyes adatok: a feliratkozó neve, e-mail címe, telefonszáma, az üzenet tartalma.

 

Adatkezelés időtartama: Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Árajánlat nyújtása esetén a minimális adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása (Ptk. 6:65 §)

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat maximálisan a számviteli adatőrzési idő végéig megőrizzük (8 év).

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  • joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
  • kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
  • a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
  • joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

 

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles az email címének a megadására, azonban az email cím hiányában a kapcsolatfelvétel nem jön létre.

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az ajánlatkérésnek nem minősülő kapcsolatfelvétel során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A VendingOutlet – International Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A VendingOutlet – International Kft. a fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az adatokat elsődlegesen a VendingOutlet – International Kft., illetve belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

Szombathely, 2023. október 1.

 

 

                                                                                                                        VendingOutlet – International Kft.

                                                                                                                                              adatkezelő